%d9%be%d9%84%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%822
آیا شهرستان بافق پلنگ دارد؟
مشاهدات دوستان محیط بان ودوستان خانه داوطلبی همچنین عکسهای گرفته شده توسط دوربینهای تله ای حکایت از وضعیت خوب پلنگهای کوه بافق دارد.واین امر نشاندهنده تلاش شبانه روزی عزیزان زحمتکش محیط بان وریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان بافق میباشد .
تصویر روز
%d9%be%d9%84%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d9%81%d9%822
آیا شهرستان بافق پلنگ دارد؟
مشاهدات دوستان محیط بان ودوستان خانه داوطلبی همچنین عکسهای گرفته شده توسط دوربینهای تله ای حکایت از وضعیت خوب پلنگهای کوه بافق دارد.واین امر نشاندهنده تلاش شبانه روزی عزیزان زحمتکش محیط بان وریاست محترم اداره محیط زیست شهرستان بافق میباشد .
گزارش
گفتگو
اوقات شرعی