لاک پشت های پوزه عقابی کیش سر از تخم در آوردند.

لاک پشتهای پوزه عقابی که از اوایل بهار امسال در سواحل شنی جزیره کیش تخم گذاری کرده بودند ازهفته گذشته نوزادانشان سر از تخم درآوردند.لاک پشت پوزه عقابی کیش
به گزارش مرجع حیات وحش،درسال جاری تعداد ۶۸ لانه تخم گذاری شده توسط محیط زیست منطقه آزادکیش شماره گذاری شده که تا این تاریخ نوزادان ۲۰ عدد از این لانه ها سرازتخم بیرون آورده اند.
مأمورین محیط زیست کیش پس ازبیرون آمدن نوزادان،عملیات بیومتری را که شامل اندازه گیری قطر و عرض لاک ، وزن وشمارش میشود را انجام داده سپس آنهارا درآبهای خلیج فارس رهاسازی مینمایند.
پروسه بیرون آمدن از تخم پس ازسپری شدن دوره انکوباسیون که ۴۵-۸۶شبانه روز است درطول این مدت درحال انجام است وطی روزهای آینده نیز ادامه دارد.
عرض لاک نوزادان لاک پشتهای پوزه عقابی بین۳۰-۴۵میلیمتر،قطرشان بین۲۷-۳۱میلیمتر و وزن آنها بین۱۱-۱۸گرم است.
نکته جالب توجه این که طی بررسی هایی که انجام شده این نوزادان پس ازبلوغ که ۳۰سال به طول می انجامد برای تخم گذاری به همان  محل تولد خود باز میگردند.
لاک پشت پوزه عقابی یکی از۵گونه لاکپشت دریائی خلیج فارس است که به شدت در معرض خطر انقراض قراردارد و درقدیم بومیان محلی تخم های این لاک پشت هارا ازلانه ها خارج و آنرا مصرف میکردند که مدتی است محیط زیست کیش برای حفاظت از نسل این گونه درحال انقراض اقدام به حفاظت از محل تخم گذاری آنها نموده است.

درروزهای آینده کلیپ کوتاهی از لحظات بیرون آمدن لاکپشتها از تخم درهمین صفحه قرارداده خواهدشد.

لاک پشت پوزه عقابی کیش

لاک پشت پوزه عقابی کیشلاک پشت پوزه عقابی کیشلاک پشت پوزه عقابی کیش

Leave a Comment


+ 9 = 15

Scroll to top